Ana Sayfa » Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

İşlenen Kişisel Veriler

i.    Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, TCKN/VKN, üyelik bilgileri, parola

ii.   İletişim Bilgiler: Adres bilgisi, E-posta adresi, Telefon numarası,

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • İletişim kurulması,
 • Web sitesi üzerinden kullanıcıların kayıt edilmesi,
 • Kullanıcıların doğrulanması,
 • Hizmeti değerlendirmek için bilgilerin kaydedilmesi,
 • Özellikli hizmetler sunmak için analiz ve istihbarat çalışmalarının yürütülmesi,
 • Destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi,
 • Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yürütülmesi.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

a) Açık rızanızın bulunması,
b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
ç) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanarak Kişisel verilerinizi, şirketimiz tüm hizmet birimleri, şubeler, müşteri
görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, piyasa istihbaratı, personel referansı, iş ortakları referansı, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler, fuarlar, anket vb. yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler, idari ve resmi makamlar, şirket hissedarları, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar, program ortağı kuruluşlar, tedarikçiler ve yurt içi ilişkili olduğumuz kuruluşlar ile aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@meksa.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak No:13 Güven
Sazak Plaza A Blok K:3-4 B Blok k:1-2 Kavacık
Beykoz-İstanbul BEYKOZ / İSTANBUL
Telefon: 02166813400
İnternet Sitesi: www.meksa.com.tr
E-posta Adresi: kvkk@meksa.com.tr

 

E-Bültenimize Kayıt Olun.

Tüm yenilik ve bilgilendirmelerden haberdar olun!